Ul. Bratstva i Jedinstva br.177, Podgorica
e-mail: prlja-vsp@t-com.me

+382 20 633 864


 

Prlja dr Vladimir, Prim dr sci med, spec.otorinolaringolog


Rodjen je  u Sarajevu gdje je zavrio osmogodišnju školu i gimnaziju. Diplomirao na medicinskom fakultetu u Sarajevu 1975 godine.

Radio kao stručni saradnik u farmaceutskoj industriji Galenika iz Beograda i u Stanici za hitnu medicinsku pomoć u Sarajevu a specijalizaciju iz otorinolaringologije završio 1982 god. na Klinici za bolesti uha, nosa i grla medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Postdiplomski studij na smjeru "Osnovi medicinskih istraživanja" završio odbranom Magistarskog rada sa naslovom "Pojava sekrecije nakon timpanomastoidektomije" i stekao zvanje Magistra medicinskih nauka takodje u Sarajevu 1988.god.

Dr.Prlja Vladimir radio je kao asistent na predmetu Otorinolaringologije za studente medicine i stomatologije na Katedri za ORL medicinskog fakulteta  u Sarajevu; kao zamjenik direktora ORL Klinike u Sarajevu do aprila 1992 god. a zatim kao Pomoćnik direktora KBC Podgorica 1992-1994god. i mentor Beogradskog univerziteta u Podgorici za specijalizaciju iz ORL.
Stekao zvanje Primarijus 1994. a zvanje  Doktora medicinskih nauka odbranom Doktorske teze " Prednosti lokalnog konzervativnog tretmana holesteatomatoznog otitisa 5-Fluorouracilom" 1999.godine u Beogradu.

U zadnjih 30 godina učestvovao na više kongresa i sastanaka regionalnog i medjunarodnog značaja (Mostar, Dubrovnik, Skoplje, Zagreb, Rim, Pariz, Prijedor, Doboj, Zenica, Beograd, Brčko, Ženeva, Subotica, Sarajevo, Oslo, Cetinje, Podgorica, Kolašin, Berane, Budimpešta, Budva, Miločer, Niš, Novi Sad...)..;

 Završio i tri postdiplomska kursa u organizaciji Interuniverzitetskog centra  za postdiplomski studij u Dubrovniku a pod rukovodstvom Katedre za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu hirurgiju iz Zagreba (Prof. Padovan I., Prof. Krajina Z., Prof Pegan B.) i to 1983."Karcinom larinksa i hipofarinksa" pod vodjstvom Prof. Marullo (Italia), 1985."Holesteatom i rekonstruktivna hirurgija srednjeg uha" Prof.Wullstein i Prof.Helms (Njemačka) kao i 1988.godine  "Otitis media u djece i hemoterapija tumora glave i vrata" te "Estetska hirurgija nosa" (pod vodjstvom Prof. Conlley USA i Prof.Muglebauer Njemačka).

Takodje obavio nekoliko studijskih boravaka i usavršavanja : Vojnomedicinska akademija u Beogradu, Klinika za ORL i MFH Beograd, Hospital Laryboasier kod Prof.Gay Joste u Parizu, " kliničko ispitivanje tkivnog ljepila Beriplast" Sarajevo-Beograd i antibiotik  Alfacet u terapiji infekcija gornjih respiratornih puteva - Sarajevo, "Laser u medicini" Irradia Švedska u Beogradu 2000 god.

Sada je Direktor Privatne zdravstvene ustanove-Specijalističke ambulante iz otorinolaringologije "Dr Prlja Medical" u Podgorici.

U toku prakse uradio oko:

150.000 - pregleda iz domena uha nosa i grla
6.000 - operacija krajnika,
800 - operacija nosa i sinusa,
120 - operacija raka grkljana,
140 - bronhoskopija, , mikrolaringoskopija i ezofagoskopija,
800 - operacija uha (timpanoplastika, stapedoplastika, radikalne opeeracije)
400 - ugradnji ventilacionih-aeracionih cijevi,
500 - estetskih operacija ušnih školjki
1.000 - raznih manjih hirurških intervencija na glavi i vratu

BIBLIOGRAFIJA